Gjenbruk og materialgjenvinning av deponimasser

Dato

Rambøll har gjennomført et forprosjekt om Gjenbruk og Materialgjenvinning av deponimasser på vegne av Civac, Innherred Renovasjon og Frøseth AS.

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å bidra til å avdekke mulighetene for gjenbruk i regionen, redusere uttaket av jomfruelige masser og samtidig øke levetiden for deponiene. I tillegg ønskes det å få en vurdering av mulig verdiskapningspotensiale ved å gjenbruke eller å materialgjenvinne masser/avfallsfraksjoner som i dag deponeres. Rapporten viser at det er deponert nærmere 475000 Tonn lettforurenset/forurensede masser, betong og tegl/takstein i området, som er store deler av det vi kaller Midt-Norge. Rapporten bekrefter også store sprik i oppfølgingen fra kommunene når det gjelder tiltak og oppfølging av miljøtekninske grunnundersøkelser for bygge-og grave prosjekter. Det er også store forskjeller i hvordan sandfangmasser og gatefei/strøsand håndteres. En LCA-vurdering av ombruk av brukt betong som tilslag på inntil 30% i ny betong, vil gi et godt klimaavtrykk

Flere
saker